دریافت کمک هزینه کودکان کانادا چگونه است؟

کمک هزینه کودکان کانادا (CCB) توسط آژانس درآمد کانادا (CRA) اداره می شود. این یک پرداخت ماهانه معاف از مالیات است که به خانواده های واجد شرایط برای کمک به هزینه های تربیت فرزندان زیر 18 سال پرداخت می شود. کمک هزینه کودکان کانادا ممکن است شامل کمک هزینه معلولیت کودک و هر برنامه استانی و منطقه ای مرتبط باشد.

چه افرادی شامل پرداخت حقوق به کودکان در کانادا می شوند:

برای دریافت کمک هزینه کودکان کانادا باید واجد شرایط زیر باشید:

 • با یک کودک زیر 18 سال زندگی کنید.
 • مسئول اصلی مراقبت و تربیت کودک باشید.

شما یا همسر یا شریک زندگی مشترکتان برای دریافت چاید بنفیت در کانادا باید واجد حداقل یکی از شرایط زیر باشید:

 • شهروند کانادایی باشید.
 • مقیم دائم باشید.
 • فرد محافظت شده باشید.
 • یک مقیم موقت که 18 ماه قبل در کانادا زندگی کرده است و دارای مجوز معتبر در ماه نوزدهم به غیراز مجوزی است که اعلام می کند “اقامت دائم کانادا دریافت نمی کند” یا “وضعیت اقامت موقت اعطا نمی شود”

هر ماهی که در آن کمک هزینه های ویژه کودکان (CSA) را دریافت می کنید، امکان دریافت چاید بنفیت را برای یک فرزند خوانده نخواهید داشت. اگر با یک کودک تحت برنامه های خویشاوندی یا روابط نزدیک از طرف دولت های کانادا، یک استان، یک منطقه یا یک نهاد حاکم بومی زندگی می کنید و از او مراقبت می کنید، تا زمانی که کمک هزینه های ویژه کودکان برای آن کودک قابل پرداخت نباشد، ممکن است بتوانید کمک هزینه کودکان کانادا دریافت کنید.

مواردی در مورد کمک هزینه ویژه کودکان

اطلاعات زیر برای ادارات دولتی، سازمان های استانی و منطقه ای و سایر سازمان ها یا افرادی است که پرداخت های کمک هزینه ویژه کودکان را دریافت می کنند یا به نحوی دیگر با قانون کمک هزینه های ویژه کودکان سر و کار دارند یا مشمول آن هستند. اطلاعات برخی از الزامات قانونی و اداری را برای کمک به اطمینان از پرداخت به موقع و دقیق کمک کمک هزینه کودکان کانادا توضیح می دهد.

 1. کمک هزینه ویژه کودکان یک پرداخت حقوق به کودکان در کانادا به صورت ماهانه است که:
 • کودک زیر 18 سال است.
 • در خاک کانادا حضور دارد.
 • توسط یک آژانس نگهداری می شود.
 • هنگامی که کودک تحت مراقبت یک آژانس باشد، کمک هزینه ویژه کودکان جایگزین چاید بنفیت کانادا می شود.
 1. منظور کمک هزینه ویژه کودکان از “آژانس” کودک:

طبق حکم، دستور یا حکم دادگاه صالح کودک در یک مؤسسه، یک خانه سرپرست گروهی، خانه شخصی والدین رضاعی یا خانه شخصی یک قیم، مربی یا سایر افرادی که نقش مشابهی را برای ماه به عهده دارند اقامت دارد و نگهداری می شود. طی این مدت کودک توسط:

 • یک بخش یا آژانس از دولت کانادا، یک استان یا یک منطقه
 • سازمانی که توسط یک استان یا قلمرو منصوب شده است، از جمله مرجعی که بر اساس قوانین آن استان یا قلمرو تأسیس شده است، یا توسط آژانسی که توسط چنین مقامی منصوب شده است، به منظور اجرای هر قانون استان یا قلمرو برای حفاظت و مراقبت از فرزندان
 • توسط مؤسسه ای نگهداری می شود که بر اساس قانون استان یا قلمرو مجوز دارد یا به طور دیگری مجاز به سرپرستی یا مراقبت از کودکان است.
 • طبق قوانین یک هیئت حاکمه بومی در یک مؤسسه، یک خانه سرپرست گروهی، خانه شخصی والدین رضاعی یا خانه خصوصی یک سرپرست، مربی یا سایر افراد که نقش مشابهی را برای این ماه دارند، اقامت دارد و توسط هیئت حاکمه بومی، یک بخش یا آژانس از هیئت حاکمه بومی، یا آژانسی که توسط هیأت حاکمه بومی منصوب می شود، از جمله مرجعی که بر اساس قوانین هیئت حاکمه بومی تأسیس شده است، یا توسط آژانسی که توسط چنین مقامی منصوب می شود، به منظور اجرای هر قانون هیئت حاکمه بومی برای حفاظت و مراقبت از فرزندان.
 1. منظور از “نگهداری توسط یک آژانس” این است که کودک برای مراقبت، نگهداری، آموزش و پیشرفت بیش از هر موسسه دیگری به سازمان وابسته است.

توجه داشته باشید

اگر آن آژانس به حمایت مالی از کودکی که تحت حضانت دائم یا موقت یک قیم، مربی (در کبک) یا فرد دیگری که همه حقوق به او واگذار شده است، ادامه دهد، کودکی «توسط یک آژانس نگهداری می شود». به موجب حکم، دستور، حکم دادگاه صالح یا قوانین یک هیئت حاکمه بومی، کلیه حقوق، وظایف و مسئولیت های پدر و مادر به او واگذار شده است.

 1. در صورتی که آژانس درآمد کانادا پیش از این یک شماره تجاری (BN) به آژانسی به طور خاص برای اهداف کمک هزینه ویژه کودکان اختصاص داده باشد، آژانس باید یک شماره تجاری جدید را درخواست کند. شماره تجاری 15 رقمی وسیله ای برای آژانس درآمد کانادا برای شناسایی مشاغل و حساب های مختلف آنها در آژانس درآمد کانادا است. CSA-BN به عنوان 123456789 RA0001 ظاهر می شود. نه رقم اول دریافت کننده و شش رقم آخر (2 عدد آلفا/4) برنامه کمک هزینه ویژه کودکان را مشخص می کند. درخواست CSA-BN را می توان به مرکز مالیاتی که به منطقه شما خدمات می دهد پست کرد یا به نزدیک ترین اداره خدمات مالیاتی تحویل داد.

درصورتی که آژانس یک اداره دولتی باشد، باید یک نسخه از مجوز استانی یا منطقه ای یا مجوز مربوط به حمایت، حضانت و مراقبت از کودکان را همراه با درخواست شماره تجاری خود ارائه کند. اگر آژانس توسط یک نهاد حاکم بومی مجاز باشد، باید مدرکی مبنی بر داشتن اختیارات قانونی در موردحمایت، حضانت و مراقبت از کودکان ارائه شود. طبق قانون آژانس درآمد کانادا، این شامل موارد زیر است:

 • ارائه اخطار در مورد قصد اعمال اختیارات قانون گذاری؛
 • درخواست برای انعقاد توافقنامه هماهنگی؛
 • داشتن قوانین بومی مربوط به خدمات کودک و خانواده.

در صورت تأیید، آژانس درآمد کانادا شماره تجاری خود را برای اهداف کمک هزینه ویژه کودکان در اختیار آژانس قرار می دهد.

 1. یک آژانس موظف است برای هر کودکی که درخواست ثبت یا لغو کمک هزینه های ویژه کودکان را دارد، فرمRC64، را تکمیل و ارسال کند. از آنجایی که بسیاری از اطلاعات توسط مراجع مورد نیاز است باید دقت شود تا اطلاعات کاملی ارائه شود. در صورت عدم ارائه صحیح اطلاعات، آژانس درآمد کانادا فرم را برای تکمیل به آژانس برمی گرداند و این امر منجر به تأخیر در پردازش می شود. (به محدودیت پرداخت های ماسبق در بند 9 توجه کنید.)
 2. یک آژانس می تواند درخواست کند که پرکمک هزینه ویژه کودکان برای یک کودک مستقیماً به والدین خوانده پرداخت شود. اگر کودک بعداً به خانواده ای دیگر منتقل شود، آژانس باید فرم جدیدی را برای انتقال پرداخت های کمک هزینه ویژه کودکان به والدین جدید یا بازگشت به آژانس ارسال کند.

در موردی که آژانس، به آژانس درآمد کانادا دستور می دهد که مستقیماً به والدین خوانده پرداخت کند، پرداخت های ماهانه فقط برای دوره های پس از ماه پایان یافتن فرم کمک هزینه کودکان کانادا توسط آژانس درآمد کانادا انجام می شود. پرداخت های ماه های قبل به آژانس انجام می شود. بنابراین، هیچ گونه پرداخت عطف به ماسبق نمی توان به پدرخوانده پرداخت کرد.

 1. اگر بیش از یک طرف واجد شرایط به عنوان آژانس در رابطه با یک کودک باشند، این به طرفین بستگی دارد که تصمیم بگیرند که کدام طرف باید برای کمک هزینه ویژه کودکان درخواست دهند. برای مثال، اگر یک اداره دولتی استانی مجوز و بودجه یک آژانس خصوصی را برای مراقبت از کودکان بدهد، طرفین احتمالاً تصمیم خواهند گرفت که اداره دولتی استانی طرف مناسب برای درخواست و دریافت کمک هزینه ویژه کودکان باشد.
 2. پرداخت های کمک هزینه ویژه کودکان باید منحصراً برای مراقبت و نگهداری از کودک مورد استفاده قرار گیرد. این بدان معناست که کودک برای غذا، پوشاک، سرپناه، کمک های پزشکی، آموزش، آموزش و پیشرفت بیش از هر سازمان یا شخص دیگری به آژانس وابسته است.
 3. پرداخت کمک هزینه ویژه کودکان برای ماه پس از شروع نگهداری کودک توسط آژانس انجام می شود. هنگامی که ثبت درخواست به تأخیر می افتد، پرداخت ماسبق به آژانس امکان پذیر است، اما حداکثر تا 11 ماه قبل از ماه دریافت درخواست حاوی تمام اطلاعات موردنیاز است.
 4. آخرین پرداخت کمک هزینه ویژه کودکان برای ماهی صورت می گیرد نگهداری کودک توسط آژانس متوقف می شود یا 18 ساله می شود. در نتیجه دیگر کودک توسط آژانس نگهداری نمی شود، برای مثال، اگر کودک توسط یک آژانس جدید نگهداری شود، به زندگی با والدین خود بازگردد، به فرزندخواندگی گرفته شود، مفقود شده باشد، مرده باشد، ربوده شود. یا دیگر در کانادا اقامت نداشته باشد.

اگر کودکی تحت حضانت سرپرستی با کمک مالی، معلم خصوصی (در کبک) یا فرد دیگری با حقوق و تعهدات مشابه در رابطه با کودک دستور داده شود، آن کودک همچنان به عنوان “توسط یک آژانس نگهداری می شود” و پرداخت های کمک هزینه ویژه کودکان در نظر گرفته می شود.

 1. به طورکلی، پرداخت های کمک هزینه ویژه کودکان در روز بیستم هر ماه انجام می شود. مبلغ ماهانه برای دوره پرداخت از جولای 2022 تا ژوئن 2023 برای کودک زیر شش سال 583.08 دلار و برای کودک شش تا هفده سال 491.91 دلار است. برای کودکان واجد شرایط، پرداخت ماهانه کمک هزینه ویژه کودکان ممکن است شامل مبلغ اضافی 248.75 دلار برای کمک هزینه معلولیت کودک (CDB) باشد.

پرداخت های کمک هزینه ویژه کودکان ممکن است یه صورت چک یا مستقیماً به حسابی در یک موسسه مالی واریز شود. برای شروع سپرده مستقیم یا تغییر اطلاعات بانکی، فرم تکمیل شده RC113، درخواست سپرده مستقیم برای کمک هزینه های ویژه کودکان را برای ما ارسال کنید.

 1. پرداخت کمک هزینه معلولیت کودک و/یا جزء فرزند مالیات کالا و خدمات/اعتبار مالیات بر فروش هماهنگ برای کودک به طور خودکار با دریافت درخواست کمک هزینه ویژه کودکان برای کودک متوقف می شود. برای کمک به اطمینان از پرداخت به موقع و دقیق کمک هزینه های ویژه کودکان ، آژانس باید پس از شروع یا توقف نگهداری توسط کودک توسط آژانس، به موقع برای کمک هزینه ویژه کودکان درخواست دهد یا آن را لغو کند. عدم انجام این کار علاوه بر ایجاد مشکلات اداری می تواند منجر به مشکلات مالی برای گیرنده کمک هزینه معلولیت کودک شود درنتیجه:

درصورتی که گیرنده کمک هزینه معلولیت کودک به آژانس درآمد کانادا اطلاع نداده باشد که کودک دیگر با آنها زندگی نمی کند، آژانس درآمد کانادا باید پرداخت های مزایا را که قبل از دریافت درخواست کمک هزینه ویژه کودکان انجام شده است، جبران کند. یا تأخیر در از سرگیری پرداخت مزایا پس از بازگشت کودک برای زندگی با فرد واجد شرایط کمک هزینه معلولیت کودک.

چه کسی مسئول اصلی مراقبت از کودک است

شخصی که مسئولیت اصلی مراقبت و تربیت کودک را بر عهده دارد باید برای کمک هزینه کودکان کانادا درخواست دهد. آن شخص مسئول مواردی از قبیل:

 • نظارت بر فعالیت ها و نیازهای روزانه کودک
 • اطمینان از برآورده شدن نیازهای پزشکی کودک
 • ترتیب مراقبت از کودک در صورت لزوم

ترتیبات حضانت کودک و مزایای شما

اگر کودکی فقط زمان خاصی را با شما زندگی می کند، باید تعیین کنید که آیا قرار است حضانت مشترک داشته باشید یا خیر.

چگونگی دریافت کمک هزینه فرزند در کانادا

زمان درخواست

شما باید به محض وقوع هر یک از شرایط زیر برای کمک هزینه کودک کانادا درخواست دهید:

 • فرزند شما به دنیا می آید.
 • اغاز زمان زندگی یک کودک با شما یا برگشت کودک به خانه پس از مدتی که با شخص دیگری زندگی کرده است.
 • شما یک ترتیب حضانت مشترک را شروع، پایان می دهید یا تغییر می دهید.
 • شما حضانت فرزند را می گیرید.
 • اگر کودک بیش از 11 ماه پیش زندگی خود را با شما آغاز کرده است، باید مدارک اضافی ارائه دهید.

برای برنامه های استانی و منطقه ای مرتبط نیازی به درخواست جداگانه ندارید. هنگامی که برای کمک هزینه کودک کانادا درخواست دهید، آژانس درآمد کانادا واجد شرایط بودن شما را تعیین می کند. هنگامی که تولد نوزاد خود را در استان یا منطقه خود ثبت می کنید، می توانید برای کمک هزینه کودک کانادا درخواست دهید. در بیشتر موارد، ثبت تولد به صورت کاغذی در بیمارستان یا مرکز زایمان انجام می شود. ساکنان انتاریو، کبک، بریتیش کلمبیا و آلبرتا نیز امکان ثبت نام آنلاین را دارند.

اطمینان حاصل کنید که رضایت و شماره بیمه اجتماعی (SIN) خود را ارائه دهید تا آژانس آمار حیاتی استان یا قلمرو شما به طور ایمن اطلاعات ثبت تولد مربوطه را با کمک هزینه ویژه کودکان به اشتراک بگذارد. در صورت عدم رضایت شما، اطلاعات برای سازمان کمک هزینه ویژه کودکان ارسال نخواهد شد و باید از راه دیگری برای کمک هزینه کودکان کانادا درخواست دهید. اگر هنگام ثبت تولد نوزاد خود برای کمک هزینه ویژه کودکان درخواست نداده اید، می توانید با استفاده از حساب من (حساب آژانس درآمد کانادا شخصی شما) به صورت آنلاین درخواست دهید.

 • وارد حساب کاربری شوید.
 • به بخش «درخواست مزایای فرزند» بروید.
 • اطلاعات تماس، وضعیت تأهل و تابعیت خود را تأیید کنید.
 • نام، جنسیت، تاریخ و محل تولد فرزندتان را اضافه کنید.
 • درخواست خود را بررسی و ارسال کنید.
 • اگر از شما خواسته شد اسناد اضافی را ارسال کنید، به “ارسال اسناد” در حساب خود بروید.

در درجه اول والد دیگر مسئول کودک (یا فرزندان) است.

وقتی فرزندی با افرادی که همسر یا شریک زندگی مشترک هستند زندگی می کند، فرض بر این است که والد مونث مسئول مراقبت و تربیت همه فرزندان در خانه هستند. اگر شما والدین دیگری هستید و مسئولیت اصلی مراقبت و تربیت همه کودکان خانه را بر عهده دارید، باید:

 • نامه امضاشده ای از والدین زن در مورد اینکه مسئولیت اصلی مراقبت و تربیت همه کودکان در خانه بر عهده شماست.
 • نامه و فرم RC66، درخواست مزایای کودک کانادا را به مرکز مالیاتی خود ارسال کنید.
 • اگر هر دو والدین مقیم کودک از یک جنس باشند، نامه الزامی نیست.
 • ارائه مدرک تولد کودک الزامی است
 • اگر آژانس درآمد کانادا هرگز مزایایی برای این کودک پرداخت نکرده باشد، و کودک چه در خارج و یا در خاک کانادا متولد شده باشد و یک سال یا بیشتر داشته باشد، باید مدرک تولد کودک را همراه با درخواست خود ارائه دهید.

ارائه مدرک قابل قبول تولد

سند تولد و فرم RC66، درخواست مزایای کودک کانادا را به مرکز مالیاتی خود ارسال کنید. درخواست برای دوره ای که بیش از 11 ماه پیش شروع شده است.

ارائه مدارک پشتیبانی برای وضعیت شهروندی شما

ارائه حداقل یک مورد از موارد زیر ضروری است:

 • شناسنامه کانادایی
 • پاسپورت کانادایی
 • کارت اقامت دائم
 • مدارک وضعیت مهاجرت به کانادا برای شما و همسر یا شریک زندگی مشترک
 • مدرکی مبنی بر زندگی شما در کانادا (حداقل 3 مورد از انواع سند زیر) مانند:
 1. قرارداد اجاره
 2. رسید اجاره
 3. قبض خانگی (گاز، برق، تلویزیون کابلی، تلفن)
 4. گواهینامه رانندگی، ثبت نام وسیله نقلیه یا بیمه خودرو
 5. عضویت در سازمان های اجتماعی یا حرفه ای

ارائه مدرک تولد برای هر کدام از کودکانی که کمک هزینه کودکان کانادا برای آنها درخواست می دهید و اثبات اینکه شما مسئول اصلی مراقبت و تربیت کودک هستید (حداقل 3 مورد از انواع سند زیر) مانند:

 • نامه ای از مسئول مهدکودک یا مدرسه که اطلاعات تماس موجود در پرونده کودک را نشان می دهد
 • یک کپی از کارنامه کودک که اطلاعات تماس موجود در پرونده کودک را نشان می دهد
 • یک کپی از سند ثبت نام مدرسه یا ثبت نام کودک، یا اطلاعات یا برگه تماس اضطراری، با امضا و تأیید مدرسه
 • اگر فرزند شما در خانه تحصیل می کند، نامه ای از هیئت مدیره مدرسه یا مرجع آموزشی مربوط که تأیید می کند که شما کودک را در خانه آموزش می دهید.
 • فرم ثبت نام یا رسید فعالیت یا باشگاهی که کودک در آن ثبت نام کرده است.
 • سند، حکم یا قرارداد جدایی کامل و امضاشده از دادگاه؛ سند باید نوع ترتیب حضانت شما را توضیح دهد (به عنوان مثال، حضانت مشترک) و به وضوح ترتیبات زندگی برای کودک را نشان دهد.
 • هر مدرک دیگری که نشان دهد کودک در طول دوره موردبررسی با شما زندگی کرده است

تمام مدارک پشتیبان و فرم RC66، درخواست مزایای کودک کانادا را به مرکز مالیاتی خود پست کنید.

شما یا همسر یا شریک زندگی مشترکتان تازه وارد یا مقیم بازگشته به کانادا هستید

شما باید:

 • جدولRC66SCH، وضعیت در کانادا همچنین اظهار نامه درآمد را تکمیل و امضا کنید.
 • برنامه نامهRC66SCH و فرم RC66، درخواست مزایای کودک کانادا را به مرکز مالیاتی خود ارسال کنید.
 • اگر همسر یا شریک زندگی مشترک شما در هر بخشی از سال غیر مقیم کانادا باشد، باید فرم CTB9، کمک هزینه کودک کانادا، بیانیه درآمد را برای هرسال، یا بخشی از یک سال، پر کنید. غیر مقیم کانادا
 • حضانت مشترک و پرداخت های شما
 • هر یک از والدینی که حضانت مشترک دارند 50٪ ازآنچه که در صورت داشتن حضانت کامل از کودک به دست می آوردند دریافت می کنند و این مبلغ بر اساس درآمد خالص خانواده تعدیل شده آنها محاسبه می شود.
 • آژانس درآمد کانادا مبلغ را با استفاده از درصدهای دیگر تقسیم نمی کند، یا اگر آژانس درآمد کانادا شما را به طور مشترک حضانت می داند، کل مبلغ را به یکی از والدین نمی دهد.

پرداخت ها در ماه ژوئیه دوباره محاسبه می شود

هر ژوئیه، پرداخت مزایای شما بر اساس درآمد خالص خانواده تعدیل شده شما از سال قبل مجدداً محاسبه می شود. کمک هزینه کودکان کانادا به تورم شاخص می شود.

به عنوان مثال، پرداخت از:

 • ژوئیه 2022 تا ژوئن 2023: بر اساس درآمد خالص خانواده تعدیل شده شما از سال 2021
 • ژوئیه 2021 تا ژوئن 2022: بر اساس درآمد خالص خانواده تعدیل شده شما از سال 2020
 • به عبارت دیگر، تغییر در درآمد شما در سال 2021 فقط در پرداخت های شما از ژوئیه 2022 منعکس خواهد شد.

مزایای استانی و سرزمینی مرتبط

برخی از استان ها و مناطق کمک های اضافی برای کمک به هزینه های تشکیل خانواده ارائه می دهند. برخی از این مزایا به پرداخت کمک هزینه کودکان کانادا شما اضافه شده و با آن پرداخت می شود، درحالی که برخی دیگر به طور جداگانه پرداخت می شوند.

تاریخ پرداخت کمک هزینه کودک در کانادا

آژانس درآمد کانادا پرداخت های کمک هزینه کودکان کانادا را در تاریخ های زیر انجام می دهد:

 • 2023
 • 20 ژوئن 2023
 • 20 جولای 2023
 • 19 آگوست 2023
 • 20 سپتامبر 2023
 • 20 اکتبر 2023
 • 18 نوامبر 2023
 • 13 دسامبر 2023

اگر مبلغ کل مزایای سال شما کمتر از 240 دلار باشد، ماهانه پرداختی دریافت نخواهید کرد. در عوض، در ماه ماه جولای، یک پرداخت یکجا خواهید داشت.

اولین پرداخت

اولین پرداخت خود را در زمان های زیر دریافت خواهید کرد:

 • ظرف 8 هفته پس از دریافت آنلاین درخواست شما
 • ظرف 11 هفته پس از ارسال درخواست خود از طریق پست
 • اگر اظهارنامه مالیاتی خود را ارائه نکنید، پرداخت متوقف می شود.
 • برای ادامه پرداخت کمک هزینه کودکان کانادا و پرداخت های استانی و منطقه ای مربوط، باید هر سال اظهارنامه مالیاتی خود را به موقع ارسال کنید. اگر شما یک همسر یا شریک عادی دارید، آنها نیز باید هر سال اظهارنامه مالیاتی خود را به موقع ارائه کنند.

توجه به این نکته ضروری است که حتی اگر درآمد شما معاف از مالیات باشد یا درآمدی نداشته باشید، باید اظهارنامه مالیاتی خود را ارسال کنید. اگر هر سال اظهارنامه مالیاتی خود را ارسال نکنید، کمک های شما متوقف می شود. پرداخت چاید بنفیت در کانادا مشمول مالیات نیست. این بدان معنی است که شما فیش دریافت نمی کنید و مجبور نیستید آن را در اظهارنامه مالیاتی خود گزارش دهید.

علل توقف یا تغییر پرداخت

توقف پرداخت

ممکن است بنا بر یکی از دلایل زیر پرداخت شما متوقف شده باشد:

 • عدم ارائه اظهارنامه مالیاتی
 • به نامه ای ازآژانس درآمد کانادا در مورد وضعیت خود پاسخ ندادید
 • شماآژانس درآمد کانادا را از تغییر در موارد زیر مطلع نکردید:
 • نشانی شما
 • حساب بانکی شما
 • تغییر در وضعیت تاهل
 • افزایش درامد شما (محاسبه مجدد هر ماه ژوئیه انجام می شود، بر اساس درآمد شما از سال قبل، شاخص تورم)
 • فرزند شما 18 ساله شد
 • شما دیگر فرزندی تحت مراقبت ندارید
 • شما از رعایت هر یک از معیارهای واجد شرایط بودن، از جمله شرایط اقامت و شهروندی خودداری کرده اید.

اگر وضعیت شما تغییر کرد، حتماً به آژانس درآمد کانادا اطلاع دهید.

تغییر در پرداخت

ممکن است پرداخت کمک هزینه کودکان کانادا شما به دلایل زیر تغییر کرده باشد:

درآمد خالص خانواده شما تغییر کرده است (ما پرداخت ها را هر ماه ژوئیه، بر اساس درآمد سال قبل، با شاخص تورم محاسبه می کنیم)

 • تغیر در وضعیت تاهل.
 • تغییر تعداد فرزندان تحت سرپرستی.
 • فرزند شما 6 ساله شد.
 • یکی از فرزندان شما 18 ساله شد.
 • یکی از فرزندان شما دیگر تحت مراقبت شما نیست.
 • ترتیب حضانت شما تغییر کرد.

بازپرداخت اضافه پرداخت

اگر یک محاسبه مجدد نشان دهد که بیش ازحد کمک هزینه کودکان کانادا دریافت کرده اید، آژانس درآمد کانادا اخطاریه ای را به همراه یک کوپن حواله ضمیمه شده برای اطلاع شما از موجودی بدهی ارسال می کند. آژانس درآمد کانادا ممکن است تمام یا بخشی از پرداخت های آینده کمک هزینه کودکان کانادا ، بازپرداخت مالیات بر درآمد، یا اعتبارات مالیات کالا و خدمات/مالیات فروش هماهنگ (GST/HST) را تا زمانی که موجودی شما بازپرداخت شود، نگه دارد. این ممکن است در مورد سایر برنامه های فدرال، استانی و منطقه ای که آژانس درآمد کانادا مدیریت می کند نیز اعمال شود.

وضعیت تغییر می کند

اگر وضعیت شما تغییر کرد، در اسرع وقت به آژانس درآمد کانادا اطلاع دهید. اگر به آژانس درآمد کانادا اطلاع ندهید، ممکن است پرداخت های شما متوقف شود.

تغییر آدرس

در صورت نقل مکان، باید آدرس جدید خود را به آژانس درآمد کانادا بگویید. اگر این کار را نکنید، ممکن است پرداخت های سود و اعتبار شما متوقف شود. حتی اگر از سپرده مستقیم استفاده می کنید و حساب بانکی شما تغییر نمی کند، این موضوع صدق می کند.

تغییر وضعیت تأهل

اگر وضعیت تأهل شما تغییر کرد، باید به آژانس درآمد کانادا اطلاع دهید تا مطمئن شوید که پرداخت های صحیح را دریافت می کنید.

 • شروع به واریز مستقیم یا تغییر حساب بانکی کنید.
 • اگر در حال تغییر حساب های بانکی هستید، تا زمانی که اولین پرداخت شما به حساب جدید واریز نشده است، حساب قدیمی خود را نبندید.
 • ممکن است تا یک ماه طول بکشد تا پرداخت ها در حساب بانکی جدید شما نشان داده شود.
 • سود و اعتبار پرداختی شما می تواند مستقیماً به حساب بانکی شما واریز شود.
 • اگر امکان واریز به حساب بانکی شما نباشد، برای شما چک ارسال می شود.

تغییر وضعیت اقامت

اگر وضعیت اقامت شما یا همسر یا شریک زندگی مشترک شما تغییر کرده است، با آژانس درآمد کانادا تماس بگیرید. اگر همسر یا شریک غیر مقیم شما به کانادا مهاجرت کند، باید تمام اطلاعات زیر را بلافاصله به صورت کتبی ارائه کند:

 • شماره بیمه اجتماعی
 • تاریخ تولد
 • نشانی
 • تاریخ مهاجرت
 • صورت درآمد

مکمل کمک هزینه کودکان کانادا کودک خردسال

مکمل کودک خردسال کمک هزینه کودکان کانادا به خانواده هایی پرداخت می شود که حق دریافت کمک هزینه کودکان کانادا را در ژانویه، آوریل، ژوئیه یا اکتبر 2022 برای هر کودک زیر شش سال دارند. مبلغی که دریافت می کنید به درآمد خالص خانواده تان در سال های 2019 و 2020 بستگی دارد. شما و همسر یا شریک زندگی مشترکتان باید اظهارنامه های مالیاتی 2019 و 2020 خود را برای دریافت هر چهار پرداخت، ارسال کنید.

کودکان دارای معلولیت

اگر فرزند شما واجد شرایط دریافت اعتبار مالیاتی از کارافتادگی باشد، ممکن است شما نیز واجد شرایط دریافت کمک هزینه معلولیت کودک باشید. برای دوره ژوئیه 2022 تا ژوئن 2023، شما می توانید تا 2985 دلار (248.75 دلار در ماه) برای هر کودکی که واجد شرایط دریافت اعتبار مالیاتی ناتوانی است، دریافت کنید.

درصورتی که پس از مطالعه این مقاله همچنان در زمینه کمک هزینه کودکان کانادا سوالاتی ذهن شما را مشغول نموده است و ابهاماتی دارید، همین حالا با همکاران ما در موسسه مهاجرتی ایلیا تماس حاصل فرمایید تا با کمک مشاوران و وکلای خبره ما به پاسخ سوالات خود دست یابید.

جهت دریافت اطلاعات بیشتر و مشاوره بر روی بنر زیر کلیک نمایید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

مطالب مرتبط
فهرست