میزان تاثیر مهر ریجکت در پاسپورت
مهاجرت
4 دیدگاه

تاثیر مهر ریجکت در پاسپورت

مهر ریجکتی در پاسپورتنتیجه ریجکت درخواست پاسپورت شما موجب به تعویق افتادن یا منحل شدن برنامه تعطیلات رؤیایی شما شود یا قرارداد کاری شما را به کنسلی بکشاند. به ویزه اگر به دنبال ویزای تحصیلی یا ویزای کاری باشید؛ چرا…
بیشتر بدانید
جستوجو کنید
فهرست