قانون مانداموس در مهاجرت 2024
مهاجرت
1 دیدگاه

قانون مانداموس در مهاجرت 2024

Law of Mandamus دادنامه مانداموس یک راه حل قضایی برای وادار کردن مقام دولتی به انجام وظایفش طبق قانون است. در قانون مهاجرت، زمانی که شما با تاخیر غیرمنطقی مواجه می شوید، یک برگه مانداموس خواسته می شود تا IRCC…
بیشتر بدانید
جستوجو کنید
فهرست