میزان تاثیر مهر ریجکت در پاسپورت
مهاجرت
4 دیدگاه

تاثیر مهر ریجکی در پاسپورت

مهر ریجکتی در پاسپورت نتیجه ریجکت درخواست پاسپورت شما موجب به تعویق افتادن یا منحل شدن برنامه تعطیلات رؤیایی شما شود یا قرارداد کاری شما را به کنسلی بکشاند. اشتباهاتی که ممکن است باعث ریجکت پاسپورت شود ممکن است از…
بیشتر بدانید
جستوجو کنید
فهرست