با توجه به دیگر کشورها، هزینه ای زندگی در کانادا گران نیست و این مورد به سبک زندگی و استان محل زندگی شخص بستگی دارد.

طبق آمار، استان هایی از قبیل انتاریو، تورنتو و ونکوور گرانتر از استان کبک می باشند.