بهترین سن برای مهاجرت به کانادا بین 20 تا 29 سال هست، زیرا در این سن متقاضی مهاجرت ، مجرد 110 و متاهل 100 امتیاز کامل دریافت می کنند و هر چقدر سن بالاتر رود، امتیاز هم کمتر می شود و بعد از 45 سال دیگر متقاضی مهاجرت به کانادا، امتیازی دریافت نخواهد کرد.