بسیاری از موسسات یا مدارس آزمون دولینگو را برای متقاضیان انجام می دهند.

آزمون دولینگو در بسیاری از دانشگاهها و موسسات دنیا، مانند دیگر آزمون های زبان انگلیسی مثل آیتلس و تافل مورد قبول است. نمرات آزمون دولینگو به دیگر آزمونهای زبان انگلیسی قابل تبدیل و معتبر است. می توانید با مراجعه به سایت موسسه ما اسامی این دانشگاه ها را مشاهده کنید.