10 بخش برتر مهندسی در کانادا که به دوره Btech معروفند از نظر تقاضای شغلی فزاینده آنها مهندسی عمران، مهندسی مکانیک، مهندسی برق و الکترونیک، مهندسی شیمی، مهندسی صنایع، معدن، زمین شناسی، مهندسی مواد، مهندسی نفت و مهندسی هوا و فضا هستند.