پس از دریافت نتایج آزمون دولینگو تأیید شده،  می توانید نتایج خود را با دنبال کردن این مراحل به موسسات ارسال کنید:

با آدرس ایمیلی که برای شرکت در آزمون استفاده کرده اید به سیستم englishtest.duolingo.com وارد شوید.

به پایین صفحه و به نتایج آزمون دولینگو گواهی شده خود بروید و روی دکمه ‘ارسال نتایج’ کلیک کنید.

نام موسسه را جستجو کنید و با استفاده از کادر تأیید گزینه های خود را انتخاب کنید.

اگر موسسه شما از Application ID استفاده می کند،  اضافه کردن آن را فراموش نکنید!

برروی دکمه ارسال کلیک کنید.

شما می توانید حداکثر 20 موسسه را انتخاب کنید. اگر کمتر از 20 موسسه را انتخاب کنید،  بعداً می توانید موسسات دیگر را اضافه کنید.