برخی از شهر های کانادا برای تامین نیروی کار مورد نیاز خود به متخصصین در رشته های اعلام شده پیشنهاد کار یا جاب آفر می دهند. این پیشنهاد کار در کانادا بررسی می شود و در صورت نبود نیروی کار متناسب با این جاب آفر، از نیروی کار بین المللی استفاده می شود.

مشاورین ما در این زمینه می توانند به شما پیشنهاد کار مرتبط را دهند.