برای صدور ویزای کار در صورتی که متقاضی نامه پذیرش یا دعوتنامه از سوی یک کارفرما، شرکت و یا نهادهای کانادایی را در اختیار داشته باشد، پروسه اخذ ویزا کار کانادا سریعتر انجام میگیرد.