از روشهای مهاجرت ایرانیان به کانادا می توان به تحصیلی، سرمایه گذاری، خود اشتغالی، ازدواج، کاری، توریستی و تولد نام برد. گرچه روش های بسیار زیادی وجود دارد که این چند مورد معمول ترین روش های مهاجرت ایرانیان به کانادا می باشد.