مدارکی برای ویزای تحصیلی لازمند، بستگی به مقطع انتخابی شما دارد. اما جای نگرانی وجود ندارد، چون ما تا آخرین مرحله در کنار شما خواهیم بود.