پروسه کار برای ایرانیان در کانادا به دو طریق اقدام می شود:

1) در برنامه اسکیل ورکر کانادا امتیاز کافی کسب کنند.

2) از کارفرمایی در کانادا پیشنهاد کار دریافت کنند.