سن برای تحصیل در کانادا و گپ تحصیلی بسیار مهم است. گپ تحصیلی نباید بیشتر از 5 سال باشد. اما روشهایی هم برای اشخاصی که گپ تحصیلی بیشتر دارند وجود دارد.