از بهترین روش های سرمایه گذاری می توان به برنامه کار آفرینی استانی و ثبت شرکت اشاره کرد.