با خرید ملک در کانادا نمی توان اقامت برای متقاضی گرفت و باید متقاضی در کانادا کسب و کار ایجاد کند.