تحصیل رایگان در کانادا امکانپذیر نیست، اما نسبت به دیگر کشورها هزینه پایین تری دارد.