بله در شرایطی تحصیل در کانادا بدون مدرک زبان امکان دارد. اما مدرک زبان باعث انجام سریعتر پروسه ویزا شدن و هزینه تحصیل کمتر می شود.