در کانادا هر چند وقت، شهرها و استانها مشاغل مورد نیاز خود را  برای کسب ویزای کاری کانادا اعلام می کنند. در صورتی که شما یکی از تخصصهای مورد نیاز کانادا را داشته باشید، شانس بالاتری برای دریافت ویزای کاری کانادا یا پیشنهاد کار را خواهید داشت.