بله! شما بعد از فارغ التحصیلی سه سال فرصت تحصیل و کار دارید و در صورتی که این زمان پایان یافت مجدد برای اقامت کاری درخواست خواهید داد و بعد از 5 سال، (مجموع مدت تحصیل و کار) می توانید برای اقامت دائم اقدام کنید.