با مشاورین ما در موسسه مهاجرتی ایلیا تماس بگیرید، رزومه خود را در اختیار آنها قرار دهید تا برای اخذ پیشنهاد کار کانادا یا جاب آفر کانادا، تا آخرین مرحله شما را همراهی کنند.