اگر شغل خود را در آلمان از دست بدهید، سه ماه فرصت دارید تا شغل جدیدی پیدا کنید و دوباره برای بلو کارت اتحادیه اروپا اقدام کنید.

اگر در این مدت قادر به یافتن شغل جدید نیستید، ممکن است مجبور باشید آلمان را ترک کنید.