اولین قدم برای مهاجرت به کانادا شناخت روشهای مهاجرت آن کشور و مقایسه با شرایط موجود متقاضی می باشد. سپس تماس با وکیل معتبر مهاجرت و مشاوره در مورد روش مورد نظر است.