اقامت دائم از طریق سرمایه گذاری برای متقاضیان فراهم نمیشود، بلکه دریافت اقامت، پس از گذشت ۴ سال (دو سال از ویزای سرمایه گذاری و دو سال از حضور در کانادا)، برای متقاضیان امکان پذیر می شود.