پس از درجه بندی و بررسی آزمون، اعلام نتیجه آزمون دولینگو شما در آدرس ایمیل ارائه شده، هنگام ثبت نام برای شما ایمیل می شود. برای مشاهده تاریخچه و نتیجه کامل آزمون خود می توانید وارد وب سایت Duolingo English Test شوید.