کانادا کشوری امن است زیرا با توجه به پایین بودن نرخ فساد و کم مصادره شدن اموال و نبود میزان تورم، آینده روشن و مطمئن در انتظار سرمایه گذاران کانادا است.