اگر نسخه PDF آزمون دولینگو خود را برای سوابق خود نیاز دارید،  گواهی خود را از englishtest.duolingo.com باز کنید،  ‘نتایج چاپ’ را کلیک کنید و گواهینامه آزمون دولینگو را به صورت PDF ذخیره کنید.