خیر این امکان برای سرمایه گذاری در کانادا بوسیله فرانچایزها وجود ندارد و باید از روشهای دیگر برای سرمایه گذاری در کانادا اقدام نمود.