خیر، در دو سال اول پس از اخذ بلو کارت، مجاز به تغییر آزادانه کارفرمایان نیستید، مگر اینکه از اداره مهاجرت آلمان اجازه بگیرید.

شما می توانید بعد از دو سال کارفرما را تغییر دهید، مشروط بر اینکه موقعیت جدید شما هنوز شرایط بلوکارت را داشته باشد.