بله، بسیاری از افراد استخدام شده در شرکت های حقوقی حرفه ای، متخصص در امور مهاجرت و به ویژه بلوکارت EU را می توان در پروسه درخواست دخیل کرد.