بله، می توانید. شما با بلو کارت اتحادیه اروپا مجاز به مدت یک سال در کشورهای خارج از اتحادیه اروپا هستید.

این مورد در مورد اعضای خانواده شما نیز صدق می نماید. با این حال، این زمان در هنگام درخواست مجوز اقامت به حساب نخواهد آمد.