بله، می توانید. شما می توانید اعضای خانواده خود را به آلمان ببرید. این اعضا می توانند مانند همسر یا شریک ثبت شده و فرزندان صغیر وابسته خود که از طریق ویزای پیوستن به خانواده باشند به همراه شما به این کشور سفر کنند.

آنها همچنین مجاز به کار در آلمان و حتی تحصیل هستند.