برای درخواست بلو کارت اتحادیه اروپا باید قبلاً قرارداد درخواست کار در آلمان دهید و پیشنهاد شغل و اظهارنامه ای از کارفرما داشته باشید که استخدام خود را درخواست و استدلال کند.

شما نمی توانید از طریق بلو کارت اتحادیه اروپا به دنبال کار باشید، باید برای آن موضوع ویزای استخدام را در سفارت مربوطه در کشور خود درخواست کنید.