قبل از اینکه بخواهید برای کار در یک کشور دیگر اتحادیه اروپا به منظور دریافت بلو کارت اتحادیه اروپا درخواست دهید، ابتدا باید حداقل 18 ماه در آلمان کار کنید. با این وجود نمی توانید از بلو کارت خود برای کار در یک کشور دیگر اتحادیه اروپا استفاده کنید – شما باید برای کارت جدید درخواست دهید.