بله، بستگان دارندگان بلو کارت اتحادیه اروپا می توانند بدون تاخیر و محدودیت در آلمان کار کنند.