مجوز کار با کارفرمای خاص

مجوز کار با کارفرمای خاص (مشخص شده)

مجوز کار با کارفرمای خاص (مشخص) به شما این امکان را می‌دهد که مطابق با شرایط موجود در پروانه کار خود مشغول به کار شوید. این شرایط شامل موارد زیر است: نام کارفرمایی که می‌توانید برای آن کار کنید. مدت زمانی که می‌توانید کار کنید. محلی که می‌توانید در آن کار کنید (در صورت وجود).…

ادامه مطلب